รับส่งเอกสารรายเดือน

อัตราค่าบริการรับส่งเอกสารประจำ

 

14,000 – 20,000 บาท /เดือน  วันจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์)

 

15,000 – 20,000 บาท /เดือน  วันจันทร์ถึงเสาร์วันละ 8 ชั่วโมง (หยุดวันอาทิตย์)

 

1,000 บาท / วัน  เวลาเข้างาน 08:00 – 17:00 น

 

500 บาท / ครึ่งวัน เวลาเข้างาน 08:00 -1200 น.

 

(เอกสารทั้งหมดขึ้นอยู่กับจํานวนงานของลูกค้า )

 

หมายเหตุ : รับส่งเอกสารด่วน.net จะรับผิดชอบความเสียหาย ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 (เวลาสามารถเปลี่ยนได้ตามผู้ว่าจ้าง เวลาทํางานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน)

  • ค่าจอดรถ จะเรียกเก็บตามความจริงกับบริษัทผู้ว่าจ้าง

  • ค่าบริการ ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถ เงินเดือนพนักงาน และอื่นๆ

  • กรณีทํางานเกินเวลา เราจะคิดชั่วโมงไม่เกิน100 บาทถ้วน